news

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของกองทุนตราสารหนี้ในที่ประชุมเมื่อวานนี้โดยคาดว่าไทยจะมีรายได้ภาษีอย่างน้อย 1.6-6.5 พันล้านบาท นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการย้ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมในหมู่นักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้โดยตรงหรือผ่านกองทุนรวม

โดยมีอัตราภาษีเดิมเท่ากับร้อยละ 15 ก่อนหน้านี้นักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้ผ่านกองทุนตราสารหนี้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 – ประเทศชาติข้อตกลง Nestle-STARBUCKS เนสเล่ผู้ผลิตเนสท์เล่กล่าวว่า บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Starbucks ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่นอกร้านกาแฟของ บริษัท